Ovato
ovato
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
oNdcfxibAXdNAK5h6g2zVFG7HgNKLtoDQA 1100544 51200 95.55% 240.42 MH
ovato testnet
Address Shares Invalid shares Efficiency Hashrate
mgiryyBxxfig3AjJFATGHbLrfW95aDVHvW 12288 512 96% 2.68 MH